Välkommen till

 

Ledfyren

 

Ett ljus i mörkret - en ledstjärna

Ledfyren

 

 

 

 

 

 

LEDFYREN »

 

En sammanslutning av nära affärsbekanta i en informell miljö byggt på ömsesidigt förtroende

 

 

 

MÅL & SYFTE »

 

·        Att hjälpa och inspirera varandra i yrkeslivet med utbyte av idéer och kontakter   

·        Att stödja varandra som bollplank (mentorer)

·        Att hjälpa varandra till nya uppdrag, affärer och anställningar

·        Att hjälpa varandra vid varsel och uppsägningar

·        Att ge nya insikter och öka medlemmarnas omvärldskunskap

 

 STADGAR »

 

·        Ledfyren är en ideell förening som drivs utan vinstsyfte.

·        Föreningen präglas av gott kamratskap och medlemmarnas vilja att utvecklas professionellt och på det personliga planet.

·       Nya medlemmar väljs in efter rekommendation från en eller flera av befintliga medlemmar.

·        Medlemskapet i Ledfyren innebär ett långsiktigt engagemang för att bygga relationer och skapa förtroende.

·        Verksamheten förutsätter en hög integritet, etik, moral och lojalitet.

·        Ledfyrens arbete koordineras av två stycken Fyrvaktare som ansvarar för genomförandet av årets aktiviteter.

·        Fyrvaktarna väljs tillsammans med kassör och revisor för en tid av ett år, på ordinarie årsmöte (normalt det sista och 5:e mötet under året).

·        Årsmötet fastställer även medlemsavgiften.

·        Ledfyrens ambition är att anordna ca 5 ordinarie möten under ett år. Varje möte har ett eget tema enligt förslag och önskemål från medlemmarna.

·   Ändring av stadgarna sker på ordinarie möte. Ändringsförslaget presenteras av Fyrvaktarna och fastställs efter debatt och omröstning av närvarande medlemmar. Medlemmar som ej kan närvara på mötet kan rösta via mail, sms eller genom ombud (annan medlem).  

 

 

 

 

www.ledfyren.se © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use